วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มีความเป็นเลิศในการค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม

พันธกิจ

มุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจรวมถึงกระบวนการทางานเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับลูกค้าและพนักงาน
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก