รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2563 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1.  น.ส. อรสา วิมลเฉลา 95,796,400 39.92
2.  นาย เกริก ลีเกษม 49,655,700 20.69
3.  นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช 27,085,700 11.29
4.  นาง กฤติกา พัววิไล 8,500,000 3.54
5.  นาย ณัฐพล อึ้งมณีประเสริฐ 3,850,000 1.60
6.  นาง จิดาภา กันตสุสิระ 2,075,600 0.86
7.  นาย วินิจ หงนิพนธ์ 1,500,000 0.63
8.  นาย อนุรักษ์ บุญแสวง 1,214,800 0.51