ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทประเมินและสรุปได้ดังนี้
 1. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
          บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม โดยบริษัทฯเป็นผู้จำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับสากลมากกว่า 40 ตราสินค้า หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าหลักที่สำคัญ อาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ
          อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 24 ปี บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด ร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาดทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาโดยตลอด รวมถึงการสร้างรายได้จากการขายสินค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นที่รู้จักของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก มีทีมงานวิศวกรฝ่ายขายที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในการจำหน่ายสินค้า และการให้บริการต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของการประกอบธุรกิจ และจะได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านั้นๆ ต่อไปในอนาคต
 2. ความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
          สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่นำเข้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทเจ้าของตรา สินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทำการตลาดและดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเองในประเทศไทยโดยไม่ผ่านบริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการจำหน่ายสินค้านั้นๆ ได้ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
          อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาทำตลาดเองมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากการประกอบธุรกิจนี้จำเป็นต้องมีความหลากหลายของประเภทสินค้าเพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าจะคำนึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้ากับผู้จำหน่ายสินค้าที่มีสินค้าที่หลากหลาย แต่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะจำหน่าย สินค้าที่บริษัทตนเองเป็นผู้ผลิตเท่านั้น จึงอาจทำให้การเข้ามาทำตลาดของบริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งทีมงานวิศวกรฝ่ายขายมีความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการเลือกประเภทสินค้าให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและความปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจำหน่ายสินค้า และให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

        สินค้าที่บริษัทฯ สั่งซื้อและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะต้องชำระเงินค่าสินค้าโดยใช้เงินสกุลตามแต่ละประเทศของผู้จำหน่ายสินค้านั้น ๆ ได้แก่ เงินดอลล่าร์สหรัฐ เงินดอลล่าร์สิงคโปร์ เงินเยนญี่ปุ่น และเงินยูโร เป็นต้น ในขณะที่การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นการจำหน่ายภายในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลต่างประเทศและสกุลบาทไทย ในกรณีที่เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินดอลล่าร์สิงคโปร์ เงินเยนญี่ปุ่น และเงินยูโร มีการปรับ ค่าสูงขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นตาม ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้ในทันที

        อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward contract) ซึ่งเป็นวงเงินที่ครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในช่วงเวลานั้น การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวทำให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนน้อยมาก

 1. ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯ

          บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อและกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม โดยสินค้าคงคลังส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่งสินค้าบางรายการบริษัทฯจำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังสำรองไว้รอการจำหน่าย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการ ดังนั้น ในบางช่วงเวลาที่บริษัทฯ ไม่มีสินค้าคงคลังสำรองไว้รอการจำหน่าย บริษัทฯ อาจเสียโอกาสทางธุรกิจในการขายสินค้านั้น ๆ และอาจจะไม่สามารถรักษาฐานลูกค้านั้น ๆ ได้ ในขณะเดียวกันสินค้าคงคลังที่สำรองไว้ บางรายการที่ไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้สินค้านั้นมีสภาพเก่า ล้าสมัย หรือหมดอายุการใช้งาน และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้านั้น ๆ ได้

          อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการเก็บสินค้าคงคลังดังกล่าวโดยวางแผนการสั่งซื้อและกำหนดความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องมีการสำรองไว้รอการจำหน่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการขายและประมาณการความต้องการของลูกค้าซึ่งบริษัทฯได้ทบทวนแผนการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวทุกไตรมาสเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ควบคุม จัดเก็บ ตรวจสอบ และบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่สำรองไว้เพื่อรอการจำหน่ายอยู่สม่ำเสมอ และควบคุมสินค้าด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึกรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้าเพียงพอที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทันที และไม่เป็นการเก็บสินค้าคงคลังที่มากเกินความจำเป็นที่ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่าย

 2. ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหลัก

          การดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีที่ผ่านมาเป็นการบริหารงานโดยผู้บริหารหลักคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้บริษัทฯเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารหลัก

          อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ละสายงาน รวมถึงการกระจายอำนาจในการบริหารงานตามความเหมาะสม พร้อมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในสายงานขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการสายงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จำนวนมากเป็นบุคคลที่ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน และมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯให้เติบโตยิ่งขึ้นไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น การให้ความสำคัญกับโครงสร้างองค์กร การกระจายอำนาจในการบริหารงาน และการพัฒนาบุคลากรจะทำให้การพึ่งพิงผู้บริหารหลักของบริษัทฯ ลดลง

 3. ความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ

          ณ ปี 2560 บริษัทได้เปิดให้บริการกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ (Service business) ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทักษะฝีมือของช่างผู้ชำนาญงาน สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานซ่อมบริการให้เหมาะสม รวมถึงความน่าเชื่อถือในผลงานที่ผ่านมาและมาตรฐานความต้องการที่สูงของลูกค้าในภาคตะวันออกอาจเป็นความเสี่ยงให้บริษัทฯไม่สามารถสร้างรายได้ยอดขาย หรือขยายงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ได้

          อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 24 ปี ในงานขายสินค้าในภาคอุตสาหกรรมของบริษัทฯ รวมถึงฐานลูกค้าที่มีการใช้งานสินค้าของบริษัทจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสให้กับบริษัทในการขยายธุรกิจงานบริการให้ครบวงจรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯยังมีทีมงานวิศวกร และทีมช่างเทคนิคล้วนมีประสบการณ์ทำงานมายาวนานมีความชำนาญงานบริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรวมไปถึงการนำเอาสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ จากคู่ค้าชั้นนำของโลก อาทิเช่น GRUNDFOS,PEERLESS,LOCTITE เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหา ปรับปรุงการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมไทยได้เป็นอย่างดี ปัจจัยทั้งหมดจะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ ( Service Business) มีความสามารถในการเติบโตได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

        ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 144,600,000 หุ้น มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 60.250 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจึงทำให้กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

        อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรและแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการด้วยการสร้างกลไกในการตรวจสอบและ ถ่วงดุลอำนาจของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และกลั่นกรองให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทฯกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่าง