การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้า

การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

SE หลักเกณฑ์เสนอวาระ และกรรมการ ปี 2564

แบบฟอร์มเสนอวาระ ปี 2564

แบบฟอร์มเสนอกรรมการ ปี 2564

หลักเกณฑ์การส่งคำถาม ปี 2564

แบบฟอร์มการเสนอคำถาม ปี 2564

การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2563
แบบการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบฟอร์มการเสนอคำถาม
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท