สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

        ในปี 2562 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสงครามการค้า (Trade war) ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา และมีการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) รวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างมาก สำหรับเศรษฐกิจไทยในภาพรวมฟื้นตัวได้ดีในปีที่ผ่านมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.40 ทั้งจากการขยายตัวจากการลงทุนจากภาคเอกชนและภาครัฐในประเทศ ทำให้ทาง SiamEast มาเน้นทำโครงการกับทางภาครัฐมากขึ้น

        สำหรับผลดำเนินงานในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 474.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.20 กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมตามวิธีส่วนได้เสีย 35.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.48 อันเนื่องมาจากการเติบโตตามยอดขาย

        สรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยสำหรับปี 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทยขยายตัวลดลง เฉลี่ยที่ร้อยละ 2.00 เป็นการเติบโตต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี เนื่องจาก ผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ปัญหาภัยแล้ง ระดับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤติ คือ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30% ของปริมาณความจุมีจำนวน 14 แห่ง ซึ่งน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีทำให้โครงการลงทุนภาครัฐสะดุด

        อย่างไรก็ตาม จากความคืบหน้าของโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยภาครัฐ และการลงทุนและใช้จ่ายของภาคเอกชน ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมี ได้เริ่มมีการประกาศการลงทุนใหม่ๆ และเริ่มมีการประกวดราคาสินค้าและอุปกรณ์เครื่องจักรมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 และนั่นเป็นสัญญาณและโอกาสที่ดี รวมไปถึงบริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถทยอยส่งมอบสินค้าและรับรู้รายได้มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ทาง บริษัทได้ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 2 ส่วน คือ การนำข้อมูลมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการนำโปรแกรม Predictive Index มาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรวมถึงใช้เป็นแรงกระตุ้นผลักดันและความมุ่งมั่นในตนเองของผู้บริหารและพนักงาน ผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงมีความพร้อมอย่างยิ่งต่อการแข่งขันและการนำเสนอทางเลือก และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าภายใต้แนวคิด Solution Excellence&FAST การพัฒนาสินค้าและบุคลากรและการให้บริการของเราด้วยเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน

        ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้เติบโตและยั่งยืนเคียงข้างกันตลอดไป

 ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์       

ประธานกรรมการ