คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา

2. นายเกริก ลีเกษม 1

3. นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว           

4. นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ 

5. นางมาลี อินทร

6. นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ    

7. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์ 2     

8. นายเดวิด สมัญญาภรณ์ 3   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนลียีระบบปั๊ม

ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ

ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม

ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานกรุงเทพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

หมายเหตุ
1  นายเกริก ลีเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
แทนนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออกจากตา แหน่งคณะผู้บริหาร มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

2  นางพิมพ์ชนก ขำอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
3  นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562