ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ว
งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562ปี 2561ปี 2562ปี 2561
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน235.4252.42199.5547.44235.4254.05199.5548.21
สินทรัพย์รวม449.10100.00420.68100.00435.51100.00413.89100.00
หนี้สินหมุนเวียน101.2122.54100.6223.92101.2123.24100.6224.31
หนี้สินรวม112.0624.95109.4926.03112.0625.73109.4926.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น337.0475.05311.1973.97323.4574.27304.4073.55
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ตรวจสอบแล้ว
งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ474.9598.92405.4098.49474.9598.92405.4098.49
รายได้อื่น5.201.086.231.515.201.086.231.51
รายได้รวม480.14100.00411.64100.00480.14100.00411.64100.00
ต้นทุนขายและบริการ344.5071.75296.2071.96344.5071.75296.2071.96
ค่าใช้จ่ายในการขาย54.8011.4147.9511.6554.8011.4147.9511.65
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร45.269.4342.7210.3845.269.4342.7210.38
ต้นทุนทางการเงิน0.030.010.010.000.030.010.010.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้6.891.444.981.216.891.444.981.21
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 35.457.3826.566.4528.655.9719.774.80
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย
ตรวจสอบแล้ว
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.33 1.98 2.33 1.98
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 66.90 65.79 66.90 65.79
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 66.99 70.68 66.99 70.68
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 27.47 26.94 27.47 26.94
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 7.38 6.45 5.97 4.80
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 10.94 9.13 6.55
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ร้อยละ 8.15 6.75 4.84
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.10 1.13 1.01
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 0.33 0.35 0.35 0.36
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า (172.61) 1,800.89 (172.61) 1,800.89
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 48.51 40.06