คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายธนชาติ นุ่มนนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายสิทธิชัย ลีเกษม

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

4. นางจันทร์จิรา สมัครไทย

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

5. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ 

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

6. นายเกริก ลีเกษม 1

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ 2

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

1  นายเกริก ลีเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทนนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
2  นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 แทนนายวิชัย ไม้แก่นสาร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2562