คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.     นางสาวอรสา วิมลเฉลาประธานกรรมการบริหาร
2.     นายสิทธิชัย ลีเกษมกรรมการบริหาร
3.     นายเกริก ลีเกษม 1กรรมการบริหาร
4.     นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศกรรมการบริหาร
5.     นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียวกรรมการบริหาร
6.     นางมาลี อินทรกรรมการบริหาร
7.     นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญกรรมการบริหาร
8.     นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์ 2กรรมการบริหาร
9.     นายเดวิด สมัญญาภรณ์ 3กรรมการบริหาร

หมายเหตุ:


1  นายเกริก ลีเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทนนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562


2  นางพิมพ์ชนก ขำอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
3  นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.     นายธนชาติ นุ่มนนท์ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.     นางจันทร์จิรา สมัครไทยกรรมการตรวจสอบ
3.     นางสาวจิรนาถ สุมานนท์กรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.     นางสาวอรสา วิมลเฉลา 1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.     นายเกริก ลีเกษม 2 กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.     นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.     นางมาลี อินทร 3 กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.     นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ 4 กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.     นางพิมพ์ชนก ขำอินทร์ 5 กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ:
1  นางสาวอรสา วิมลเฉลา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทนนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
2  นายเกริก ลีเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
3  นางมาลี อินทร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
4  นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
5  นางพิมพ์ชนก ขำอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.     นางจันทร์จิรา สมัครไทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.     นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.     นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ:
1  นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทนนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562